Импулс Ко ООД Импулс Проект ЕООД

Импулс Ко ООД & Импулс Проект ЕООД

Вие сте в: Home Системи за управление "Импулс Проект" ЕООД BS OHSAS 18001
BS OHSAS 18001

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА BS OHSAS 18001.

BS OHSAS 18001 е стандарт, които определя изискванията за системата за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР), подкрепя и подпомага добрите практики за здраве и безопасност при работа в съответствие с потребностите на организацията и с общественито- икономически потребности.

В началото на 2009 г.,Висшето ръководство на „ИМПУЛС КО” ООД и „ИМПУЛС ПРОЕКТ” ЕООДвзема решение за разработване и внедряване наСистемаза управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР), съгласно изискванията на BS OHSAS 18001.

За своята сертификация, двете дружества отново се доверяват на „ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ” ЕООДкато орган за сертификация на системи за управление.

Ръководство на „ИМПУЛС КО” ООД и „ИМПУЛС ПРОЕКТ” ЕООД приема изискванията на BS OHSAS 18001, като спазва следните принципи за управление на безопасността и здравето при работа: Организация на работа ориентирана към спазване на всички изисквания на националното законодателство в областта на ЗБР; Ангажираност на персонала към процеса на управление на ЗБР; Подход, ориентиран към процесите; Системен подход; Процес на непрекъснати подобрения; Обективен подход при вземане на решения.

В рамките на отговорността на висшето ръководство на „ИМПУЛС КО” ООД и „ИМПУЛС ПРОЕКТ” ЕООД основно е включена отговорността за провеждане на политика, насочена към създаването на условия за безопасна работа и здравословни условия при строително-монтажни работи и обследване в областта на енергетиката. Тази политика обхваща не само отчитане изискванията на нормативната база, но и стремеж да се прогнозират опасностите и рисковете, които не са ясно определени.

За да отговаря на изискванията и очакванията на всички заинтересовани страни висшето ръководство на „ИМПУЛС КО” ООД и „ИМПУЛС ПРОЕКТ” ЕООД определя в своята работа следните подходи: Поддържане на балансирана политика спрямо изискванията за качество на продукта, неговата себестойност и безопасността на персонала; Анализи и мониторинг на рисковете за здравето и безопасността на работещите; Определяне очакванията на персонала по отношение на признание, удовлетворение от работата, компетентност и разширяване на знанията, за да се осигури в максимална степен мотивация и осъзнаване на целия персонал; Определяне и информиране на персонала за съответните законови и други изисквания приети от дружествата; Използване на на добри практики за здраве и безопасност при работа и други.

Обхват на системата за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР): Пълен инженеринг, строително – монтажни работи на електроенергийни съоръжения. Доставка и продажба на материали и съоръжения за електроенергийни обекти. Проучвателни, проектантски и консултантски дейности в областта на електроенергетиката.

Провежданата политиката по ЗБР в „ИМПУЛС КО” ООД и „ИМПУЛС ПРОЕКТ” ЕООД е част от тяхната обща политика за развитие.

Политиката по здраве и безопасност при работа за двете дружества е е подходяща за естеството и големината на рисковете, свързани със здравето и безопасността при работа в двете дружества; включва ангажимент за предотвратяване на нараняване и заболяване и непрекъснато подобряване на системата за управление на здравето и безопасността при работа и за изпълнение на дейностите, свързани със здравето и безопасността при работа; включва като минимум ангажимент за съответствие с действащото законодателство в областта на здравето и безопасността при работа и с другите изисквания за здраве и безопасност при работа, приети от дружествата; предоставя рамката за определяне и преглед на целите по здраве и безопасност при работа; политиката е документирана, внедрена и поддържана; разгласена е на целия персонал, за да може всеки един от служителите да осъзнае своите задължения по отношение на здравето и безопасността при работа; политиката е на разположение на заинтересуваните страни и се преразглежда периодично, за да се осигури, че продължава да бъде адекватна и подходяща.

 

Новини

 


Изпълнени поръчки

 

 Контакти


 

 

Галерия


Контакти

"ИМПУЛС  КО" ООД
Адрес: Централен офис
Ул. "Враня" № 114,
1309 София, България

Централа:
Телефон: /02/ 812 97 97, /02/ 812 97 98
GSM централа: 0885 63 04 84
Факс: /02/ 812 97 96, /02/ 812 97 99
Ел. поща: office@impuls-ko.co