Импулс Ко ООД Импулс Проект ЕООД

Импулс Ко ООД & Импулс Проект ЕООД

Вие сте в: Home Системи за управление "Импулс Ко" ООД ISO 14001
ISO 14001

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ISO 14001.

ISO 14001 е стандарт, които определя изискванията на системата за управление по отношение на околната среда (СУОС), за организации желаещи да създадат, внедрят, поддържат и постоянно да подобряват структура, с цел да управляват своите отговорности по отношение на околната среда по начин, който допринася за „екологичен стълб” на устойчивост.

През 2010г., в „ИМПУЛС КО” ООД и „ИМПУЛС ПРОЕКТ” ЕООД е разработена и внедрена Система за управление по отношение на околната среда (СУОС), съгласно изискванията на международния стандарт ISO 14001. След проведен през месец март сертификационен одит от „ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ” ЕООД се доказа, че дружествата са спазили изискванията на стандарта ISO 14001.

Обхват на системата за управление по отношение на околната среда (СУОС):Пълен инженеринг, строително – монтажни работи на електроенергийни съоръжения. Доставка и продажба на материали и съоръжения за електроенергийни обекти. Проучвателни, проектантски и консултантски дейности в областта на електроенергетиката.

Ръководството на „ИМПУЛС КО” ООД и „ИМПУЛС ПРОЕКТ” ЕООД осъзнават, че клиентите на ДРУЖЕСТВАТА, държавата и обществото изискват надеждно опазване и определени мерки за постоянно подобряване по отношение на околната среда. Двете дружества са създали добра рамка за опазване на околната среда в условията на променящите се социално-икономическа потрубности и прилагат системен подход на управление по отношение на околната средаза изграждане на успех в дългосрочен план и създаване на възможности за принос към устойчивото развитие чрез: опазване на околната среда чрез предотвратяване или смекчаване на неблагоприятните въздействия върху нея; смекчаване на потенциалните неблагоприятни последици за дружествата от условията на околната среда; съдействие на двете дружества за изпълнение на задълженията за спазване, подобряване на резултатността спрямо околната среда; контролиране или въздействие на начина, по който се проектират, произвеждат, разпространяват, потребяват и унищожават продуктите и услугите на дружествата, като се използва перспективата на жизнения цикъл, която може да предотврати въздействието върху околната среда да бъде неволно измествано вътре в жизнения цикъл; постигане на финансови и оперативни ползи, които могат да произтекат от прилагане на екологосъобразни алтернативи, усилващи пазарната позиция на „ИМПУЛС КО” ООД и “ИМПУЛС ПРОЕКТ” ЕООД; оповестяване на екологична информация на съответните заинтересовани страни.

Политиката по околна среда е набор от принципи, заявени като задължения, в които Висшето ръководство очертава намеренията на дружествата да поддържат и подобряват резултатността си спрямо околната среда. Политиката по околната среда дава възможност на двете дружества да поставят целите си по околна среда, да предприемат действия за постигане на очаквания резултат от системата за управление по околна среда и да се постигне постоянно подобряване.

Политиката по отношение на околната среда в дружествата има три основни задължения: опазване на околната среда; изпълнение на задълженията за спазване на организацията; постоянно подобряване на системата за управление по околна среда за повишаване на резултатността спрямо околната среда.

Тези задължения са отразени в процесите, които дружествата създават, за да осигурят изпълнение на изискванията на стандарта и демонстриране на стабилна, внушаваща доверие и устойчива система по отношение на околна среда.

 

Новини

 


Изпълнени поръчки

 

 Контакти


 

 

Галерия


Контакти

"ИМПУЛС  КО" ООД
Адрес: Централен офис
Ул. "Враня" № 114,
1309 София, България

Централа:
Телефон: /02/ 812 97 97, /02/ 812 97 98
GSM централа: 0885 63 04 84
Факс: /02/ 812 97 96, /02/ 812 97 99
Ел. поща: office@impuls-ko.co