Импулс Ко ООД Импулс Проект ЕООД

Импулс Ко ООД & Импулс Проект ЕООД

Вие сте в: Home Системи за управление "Импулс Проект" ЕООД ISO 9001
ISO 9001

 

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:

ISO 9001е международен еталон за управление на качеството в бизнес отношенията.

За да бъде конкурентноспособно и да поддържа добри икономически показателидружеството „ИМПУЛС КО” ООД е разработило, внедрило и поддържа ефикасна система за управление на качеството (СУК) на база изискванията на международния стандарт ISO 9001.

Присъствието на „ИМПУЛС КО” ООД на вътрешния пазар изисква дружеството да предоставя услуги и продукти, които да удовлетворяват потребностите и очакванията на клиентите.

Обхват на системата за управление на качеството (СУК):Пълен инженеринг, строително – монтажни работи на електроенергийни съоръжения. Доставка и продажба на материали и съоръжения за електроенергийни обекти. Проучвателни, проектантски и консултантски дейности в областта на електроенергетиката.

Политиката по качество, е основа за успешната реализация на висококвалифицирано и професионално обслужване на клиентите по най-добрите международни стандарти. Прецизното структуриране на екипите, доброто отразяване на бизнес процесите в системата по качество, навременното обучение на служителите и спазването на принципите на СУК са гаранция за това, че във всяка ситуация екипите ще реагират адекватно и бързо на желанията на клиентите.

История на сертифициране на дружеството „ИМПУЛС КО”:

            Първата сертификация на „ИМПУЛС КО” ООД е през 2002 год.от „ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ” ЕООД. Системата за управление на качеството е разработена и внедрена в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001, с област на приложение – изследване, проектиране, конструиране и инженерингова дейност в областта на електроенергетиката.

В изпълнение на Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), от 17.11.2004г. „ИМПУЛС КО” ООД прекратява дейността на Направление „Проектиране“, като прехвърля цялата дейност по изследване, проектиране и наличният си персонал в новоучреденото дружество „ИМПУЛС ПРОЕКТ” ЕООД.

В края на 2004 г. Управителите на „ИМПУЛС КО” ООД и „ИМПУЛС ПРОЕКТ” ЕООД взимат решение за обща сертификация на двете дружества.

На„ИМПУЛС КО” ООД е издаден главен сертификат от „ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ” ЕООД с област на приложение: строително-монтажни работи на електропроводни линии – високо, средно и ниско напрежение, подстанции и трафопостове, а на „ИМПУЛС ПРОЕКТ” ЕООДподсертификатс област на приложение: обследване, организиране и изпълнение на проучвателни, проектантски и консултантски дейности в областта на електроенергетиката.

Към днешна дата двете дружества имат изградена обща Интегрирана система за управление (ИСУ) – ISO 9001, ISO 14001 и BS OHSAS 18001, обуславяща се с учреден общ „Съвет” наИнтегрирана система за управление. Съветът ръководи работата по изграждане и функциониране на ИСУ, приема фирмените Политики, цели и програми, определят конкретни задачи и планове, възлагат съответни отговорности и осигуряват необходимите организационни условия и ресурси.

Сътрудничеството между двете дружества позволява цялостно изпълнение на обекти, като се започне от проектиране, включващо проучване, изследване, избор на трасе, изготвяне на надлъжни профили, строително - конструктивна част за стълбове и фундаменти, вертикално планиране, изготвяне на чертежи и документация и в последствие извършването на същинските строително-монтажни дейности до окончателното изграждане на обекта.

За високото качество на услугите извършвани от „ИМПУЛС КО” ООД и „ИМПУЛС ПРОЕКТ“ ЕООД, дружествата притежават редица референции и атестати от български и чуждестранни компании.

 

Новини

 


Изпълнени поръчки

 

 Контакти


 

 

Галерия


Контакти

"ИМПУЛС  КО" ООД
Адрес: Централен офис
Ул. "Враня" № 114,
1309 София, България

Централа:
Телефон: /02/ 812 97 97, /02/ 812 97 98
GSM централа: 0885 63 04 84
Факс: /02/ 812 97 96, /02/ 812 97 99
Ел. поща: office@impuls-ko.co