За нас

Импулс Ко ООД Импулс Проект ЕООД

Импулс Ко ООД & Импулс Проект ЕООД

Вие сте в: Home
За нас

„ИМПУЛС КО”ООД София е създадено през 2000г., като наследник на ВТПК“Импулс 1”, основана през 1990г. в гр. Своге и пререгистрирана през 1994г. в гр. София. Дружеството наследява предмета на дейност, договорите, техниката и всички служители и ръководни кадри на кооперацията. „ИМПУЛС КО”ООД е регистрирано с Решение № 1 от 06.04.2000 г. на Софийски Градски Съд, в регистъра за търговски дружества под №55816, том 605, стр. 185 по ф.д. №5288/2000г., след което на 20.03.2008г. е пререгистрирано в Търговския регистър воден от Агенцията по вписвания с ЕИК 130258609 
Седалището на дружеството е гр. София 1421, ж.к. Лозенец, Милин камък № 50, бл. 3, вх. А, ет. 2, ап. 5
Работният офис и адресът за кореспонденция на „ИМПУЛС КО”ООД се намира на адрес: 1309 София, ул.”Враня” №114, тел: (02) 812 97 98; факс(02) 812 97 99;  e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. ;  web site:www.impuls-ko.com.
Съдружници в „ИМПУЛС КО”ООД, София са Светослав Свиленов Кръстанов, Албина Отмар Кръстанова, Свилен Светославов Кръстанов и “Импулс Проект” ЕООД

 

Дружеството „ИМПУЛС КО”ООД е регистрирано с предмет на дейност: организиране и изпълнение проучвателни, проектантски и строителни дейности, практическа помощ при инженерно-внедрителската дейност и въвеждане на нови технологии в областта на енергетиката, организиране, експериментално и полупромишлено внедряване на технологии и други разработки в областта на енергетиката, посредничество и участие при създаване, организиране на дейността и управление на предприятия и търговски дружества, вътрешна и външна търговия, транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина и всички други търговски сделки, незабранени със закон.
Дейността на дружеството се ръководи от инж. Светослав Кръстанов – Управител. Той има дългогодишен стаж като проектант, а в последствие и на различни ръководни длъжности в „Енергопроект” и ДСО”Електроизграждане”. След създаването на възможности за частна дейност в България, той е един от създателите и собствениците на кооперацията, чийто наследник е „ИМПУЛС КО”ООД.„ИМПУЛС КО”ООД е специализирано в решаване на проблеми в областта на електроенергетиката.
„ИМПУЛС КО”ООД извършва строителство, реконструкция и рехабилитация на въздушни електропроводни линии до 750 кV, кабелни линии до 110 кV, подстанции до 400 кV, районни и градски мрежи, трафопостове - класически тип и мачтови, заземителни инсталации, мълниезащити, ел.измервания и др., качествено, с гаранция за дългогодишна техническа експлоатация, използвайки оригинални съвременни технологии.

Дружеството е един от лидерите в областта, тъй като разполага с многогодишен опит, ноу-хау, използва висококвалифициран персонал, подходяща механизация, екипировка и съвременна компютърна база.

Фирменото “ноу-хау” на „ИМПУЛС КО”ООД се базира на комплекса от ключови фактори:

 

 

  • Професионална компетентност и богат практически опит;
  • Детайлно познаване настоящия статус и проблемите на перспективното развитие на всички електроенергийни обекти;
  • Активни делови връзки с: държавни ведомства; сродни институти; браншови организации в електроенергетиката и строителството, чуждестранни компании.


Създадената база и собствената специализирана техника, здравите дългогодишни търговски взаимоотношения с доставчици на материали и апаратура за електроенергетиката, висококвалифицирания персонал и дългогодишния опит, превръщат „ИМПУЛС КО”ООД в независим изпълнител на поръчки с различна сложност в областта на електроснабдяването и предпочитан партньор, доказал своята коректност.

Плановете на „ИМПУЛС КО”ООД за развитие включват още по-голямо разрастване на основната дейност, предвид плановете за инвестиции на Република България в подобряване на електроенергийната инфраструктура.

„ИМПУЛС КО” ООД ще участва в изграждането на следните нови междусистемни електропроводи :

 - п/ст „Марица изток“  - п/ст „Неа Санта“ (Гърция);

- п/ст „Пловдив“  – п/ст „Марица изток“;
-
- п/ст „Марица изток“  – ОРУ ТЕЦ МИ3;
- п/ст „Марица изток“  – п/ст „Бургас“;
- п/ст „Бургас“  – п/ст „Варна“;

Проектите са включени в Десетгодишния план за развитие на електропреносната мрежа на Р България и Десетгодишния план за развитие на електропреносната система в Европа на ENTSO-E.  Проектите има съществено отражение върху сигурността на доставките в региона и допринасят за гъвкавостта на системата, преноса на електроенергия от ВЕИ, оперативната съвместимост и сигурната работата на електроенергийната система.

През годините „ИМПУЛС КО”ООД се е доказала като сериозна и отговорна компания, притежаваща доверието на редица банки. Това позволява на компанията да изпълнява водеща роля в отговорни проекти и да осигурява необходимата финансова гаранция за успешната им реализация. Дружеството е в отлични партньорски взаимоотношения с Пиреос банк АД, Уникредит Булбанк ЕАД и ОББ АД.

 

Новини

 


Изпълнени поръчки

 

 Контакти


 

 

Галерия


Контакти

"ИМПУЛС  КО" ООД
Адрес: Централен офис
Ул. "Враня" № 114,
1309 София, България

Централа:
Телефон: /02/ 812 97 97, /02/ 812 97 98
GSM централа: 0885 63 04 84
Факс: /02/ 812 97 96, /02/ 812 97 99
Ел. поща: office@impuls-ko.co